Kai Dievas ir krikščionys brangina Kristų, 2 dalis

Iš Gospel Translations Lithuanian.

Peršokti į:navigaciją, paiešką

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Jesus Christ
Topic Index
About this resource
English: How God and Christians Treasure Christ, Part 2

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Jesus Christ
Part of the series Taste & See

Translation by Jone Holroyd

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Pirma matėme (praėjusios savaitės straipsnyje), kad Kristaus branginimas yra 1) pirma—visų pirma—tai, ką Dievas Tėvas daro savo širdyje. Paskui tai yra 2) tai, ką Šventoji Dvasia išlieja į mūsų širdis, kad Kristaus branginimas būtų natūralus mūsų širdžių veiksmas.

Trečia, Kristaus branginimas yra tai, ką mes skelbiame kitiems Dvasios galia.

Jėzaus Kristaus evangelija yra žinia pranešanti, kad nusidėjėliams nereikia susidurti su “Avinėlio rūstybe” (Apreiškimas 6:16), o jį galima pažinti kaip mūsų visa patenkinantį Lobį. Jei gailimės pasaulį branginę labiau negu Kristų ir vietoj jo priimame Kristų kaip mūsų Gelbėtoją ir Viešpatį bei mūsų gyvenimo Lobį, „Avinėlis, kuris stovi priešais sostą, [mus] ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo [mūsų] akių“ (Apreiškimas 7:17). Kristaus geroji naujiena yra ne tik tai, kad jis mus išgelbsti iš rūstybės, bet kad jis tampa mūsų Lobiu. Evangelija – tai ne vien tik skausmo nebuvimas, bet ir amžino džiaugsmo – Kristaus – buvimas.

Štai ką mes skelbiame. Mes skelbiame Kristų kaip Gelbėtoją ir Viešpatį, o jo visame išganančiame ir viešpataujančiame valdyme, kaip visa tenkinantį gyvenimo Lobį. Mes ne vien tik siūlome nuodėmių atleidimą. Mes ne vien tik siūlome Kristaus teisumo priskyrimą. Mes ne vien tik siūlome Viešpaties Jėzaus vadovavimą ir apsaugą. Mes siūlome Kristų kaip Lobį, į kurį veda visi mūsų troškimai. Mūsų gruobuoniškumas veda pas jį. Mūsų gašlumas veda pas jį. Visi mūsų žalingi įpročiai veda pas jį. Mūsų vienišumas veda pas jį. Visi mūsų santuokos, draugystės, sėkmės, laisvalaikio, džiaugsmo, svarbos ir įtakos troškimai veda pas Kristų – mūsų Lobį.

Mes buvome sukurti branginti Kristų. Taip pat kiekvienas šiame pasaulyje buvo tam sukurtas. Štai ką mes skelbiame. Kristus mirė už nusidėjėlius, kad visos kaltės, suktybės ir dieviškosios rūstybės kliūtys būtų panaikintos tarp mūsų ir mūsų visa tenkinančio Lobio. Evangelijos tikslas yra Kristaus branginimas. Štai ką mes skelbiame. (Norėdami daugiau apmąstyti skaitykite Filipiečiams 3:7-8; Mato 13:44; Jono 15:11; 1 Korintiečiams 16:22.)

Ketvirta, Kristaus branginimas yra tai, ką palaikome bibliniuose organizmuose, vadinamuose bažnyčiomis.

Tik dabar, pastebėję, kad,

galime aiškiai matyti, kodėl Betliejaus baptistų bažnyčia mūsų didėjimo strategiją vadina Kristų branginant kartu. Tik dabar girdėdami šiuos žodžius galime suprasti, ką jie reiškia iš tikrųjų, kai sakome Kristų branginant kartu – tai daugėjimo judėjimas įtraukinatis daugelį esančių bažnyčių, naujų bažnyčių ir pasaulinį diakonatą.

Egzistuoja prielaida. Ši centrinė visatos ir krikščioniškojo gyvenimo patirtis – būtent, Kristaus branginimas – yra palaikoma bažnyčiose. Dievas iš anksto paskyrė, kad žmonės atradę „dirvoje paslėptą lobį [Kristų!]” (Mato 13:44) ir atsivertę iš pasaulio branginimo į Kristaus branginimą būtų palaikomi, stiprinami, auginami, keičiami, gryninami, vedami ir mobilizuojami krikščionių organizmuose, vadinamuose bažnyčiomis.

Paulius sakydamas apie bažnyčią „tegul viskas bus daroma ugdymui“ (1 Korintiečiams 14:26), turi omenyje Kristaus garbinimo patirties gilinimą ir stiprinimą. Štai kam reikalinga bažnyčia. Bažnyčia yra Kristaus nuotaka (Efeziečiams 5:25-32). Todėl vietinės visuotinės bažnyčios išraiškos (vadinamos bažnyčiomis) turi palaikyti meilės jausmus deramus nuotakai jos be galo brangiam vyrui. Žodžio tarnyste (Jono 15:11) Dvasios galioje (Jono 16:14) bažnyčia palaiko Kristaus branginimo patirtį savo nariuose ir pasaulyje.

Todėl melskimės ir dirbkime dėl šio didžio reikalo – mėgavimosi, palaikymo, skleidimo ir rodymo giliausios Kristaus branginimo patirties. O tai darydami, mylėkime daugėjančias ir augančias bažnyčias, kur tai yra palaikoma.

Su meile,

Pastorius Džonas